MULTI CONTROL s.r.o.
Mírová 97/24
703 00 Ostrava-Vítkovice

gsm: +420 776 316 181
gsm: +420 777 316 180

http://www.multicontrol.cz
info@multicontrol.cz

MĚŘENÍ A REGULACE V PRŮMYSLUVÝVOJ A VÝROBA ELEKTRONIKY

MCS2

MCS2

Ke stažení:

Projektová dokumentace 2009

Zkoušky přetížení

Zkoušky EMC

Prohlášení o shodě

MCS2 je moderní systém vycházející ze zkušeností s návrhem i provozem MCS. Základní charakteristika systému MCS2 vychází z MCS, vyznačuje se ovšem nejen menšími rozměry jednotek, ale především díky využití nejnovějších trendů (LVDS sběrnice v jednotce, moderní hradlová pole Xilinx) mnohem vyšší spolehlivostí a odolností proti vnějším vlivům jako je elektromagnetické rušení, přetížitelnost vstupů apod.(moderní Hallovy sondy LEM apod.). Kromě zmíněných vlastností má MCS2 rozšířenou nabídku ovládacích i měřících funkcí ( možnost připojení displeje k VGA rozhraní přímo v rozvodné skříni, možnost doplnění SW o funkce ochran přepětí, zemní spojení, nadproud apod.) Systém má větší počet binárních výstupů a analogových stejnosměrných vstupů na jednom modulu a větší zatížitelnost binárních výstupů.

Rozdělení systému:

Modulární systém MCS2 lze dle způsobu určení rozdělit na jednotlivé skupiny

 1. komunikace celé sítě s nadřízeným systémem
 2. měřicí a ovládací moduly
 3. podpůrné moduly

Vstupy:

 1. binární
  • signalizace (jednobitové nebo dvoubitové vstupy
  • digitální měření (vícebitové binární vstupy)
  • čítačové měření pulsů
 2. střídavé
  • kompletní měření na 3f 50(60)Hz síti s přesností lepší než 0,2%
 3. stejnosměrné
  • napěťové nebo proudové, galvanicky oddělené

Výstupy:

 1. reléové
  • silová relé (až 16A), jejichž sepnutí je ošetřeno HW a SW prostředky s ohledem na maximální spolehlivost provozu; možnost silového výstupu pomocí parametrizovatelné logické rovnice vstupů (např. realizace „záskoku“ v rozvodnách)

Aplikace systému:

 1. rozvodny vysokého napětí
  • hlavní určení systému, který byl vyvinut ve spolupráci s rozvodnými závody; pokrývá potřebu pro dispečerské řízení rozvoden
 2. systémy pro sledování energií
  • doplnění původního systému o možnosti měření dalších energií, kromě elektrické (plyn, voda, pára, apod.); přidání analogových výstupů rozšiřuje možnosti ovládání

KOMUNIKACE CELÉ SÍTĚ S NADŘÍZENÝM SYSTÉMEM

Komunikace celé sítě s nadřízeným systémem je realizována pomocí koncentrátoru dat CPL nebo počítače typu PC (může být součástí vyšší sítě LAN). Komunikační moduly umožňují vytvoření sítě mikropočítačů s jedním uzlem, který je napojen na nadřízený počítač typu PC prostřednictvím modulu umístěného přímo v PC. Propojení lze řešit pomocí poloduplexní, sériové optické komunikace. K jednomu PC může být připojeno více uzlů.

MAS900

MCS2-MAS900 je hlavním řídicím procesorem systému MCS2, jekož základní funkcí je parametrizování a řízení periferních modulů pomocí interní LVDS sběrnice MCS2-BUS. Komunikace s okolím je zajištěna optickým rozhraním a USB komunikačním kanálem. Implementované VGA rozhraní umožňuje připojení monitorovacího, dotykového LCD displeje. Parametry stanice pro konkrétní aplikaci lze předem definovat a uložit v softwarově reprogramovatelné paměti FLASH, která dále obsahuje informace související s periferními moduly a vykonává tak funkci „hard disku“ systému. Řídicí procesor nepřetržitě vyhodnocuje okolní teplotu a v případě překročení meze přepíná jednotku MCS2 do sleep módu.


MĚŘICÍ A OVLÁDACÍ MODULY

ADUI56

Modul pro střídavá měření je programovatelný síťový analyzátor pro měření třífázových souměrných i nesouměrných rozvodných soustav. MCS2-ADUI56 slouží k přesnému měření všech veličin definovaných v 50 (60) Hz síti. Modul je programovatelným síťovým analyzátorem pro měření třífázových souměrných a nesouměrných rozvodných soustav a může být naprogramován i ve funkci ochran pro napětí (podpěťové, zemní apod.), proud (nadproud) a frekvenci (MCS2-PROTECTION).

DCUI56

Moduly pro stejnosměrná měření umožňují měřit jakoukoli veličinu převedenou na normovanou hodnotu stejnosměrného napětí nebo proudu. MCS2-DCUI900 je modul sloužící k přesnému měření stejnosměrných napětí a proudů. Deset galvanicky oddělených vstupů lze libovolně konfigurovat dle konkrétní specifikace uživatele.

REL900

Pro dálkové ovládání je určen modul reléových výstupů. MCS2-REL900 je periferní modul s 10-ti reléovými výstupy, sloužící k ovládání koncových zařízení bez dalších blokovacích podmínek, nezávisle řízený HW a SW procesy s vícestupňovou ochranou. Sepnutí relé je zabezpečeno proti chybné aktivaci řízením ze dvou nezávislých procesů. Pro další zvýšení spolehlivosti je možno použít reléových matic (“objektové relé”). Jednotka je navržena s ohledem na maximální zabezpečení proti chybnému sepnutí nebo rozepnutí relé.

BIN900

Modul binárních vstupů provádí snímání logických úrovní čtyř typů zapojení (jednobitové, dvoubitové, pětibitové a 1 z 6..20) s periodou jedna milisekunda; pomocí parametrů umožňuje ošetřit mezní stavy (časové filtry, “kmitání”) a pomocí čítačů umožňuje měřit veličiny převedené na posloupnost pulsů. MCS2-BIN900 je periferní modul s 20-ti (10-ti) binárními vstupy. Všechny binární vstupy jsou od zbylých obvodů, příp. také mezi sebou, galvanicky odděleny optočleny (s ohledem na maximální elektrickou izolační pevnost).

Přenos dat se provádí na principu hlášení změny stavu nebo měřené hodnoty. Každému hlášení je přiřazována doba změny s přesností na jednu milisekundu. Diskrétní (logické) úrovně se hlásí při změně stavu a kontinuální (analogové) úrovně se hlásí při překročení meze a programovatelné integrálně diferenciální konstanty (IDK).


PODPŮRNÉ MODULY

PWR24

Moduly zdrojů umožňují napájet systém stejnosměrným (střídavým) napětím v rozsahu od 24V do 230V včetně možnosti zálohování primárního napětí sekundárním zdrojem, zapojeným na jiný okruh.

Moduly jsou umístěny ve vanách, které se dodávají v široké škále velikostí a způsobu uchycení. Systém je dále tvořen komunikačními konvertory s možností galvanického oddělení (RS232/RS232, RS232/proudová smyčka, RS232/RS485, RS232/poloduplexní, sériová optická komunikace apod.).

Sběrnice MCS2-BUS je založena na vysokorychlostní sériové sběrnici LVDS v modifikaci M-LVDS (Multipoint LVDS, někde také nazývané BLVDS – Bus LVDS) - diferenciální sběrnici s nízkou úrovní napětí na malé impedanci (cca 100 Ω), čímž se dosahuje vysoké odolnosti proti nakmitávání cizích napětí a vzniku přenosových chyb. Testy elektromagnetické kompatibility zařadily systém MCS2 do nejpřísnější kategorie „A“ (ČSN EN 61000-6-2). V průběhu zkoušky systém navzdory rušení správně měřil stejnosměrné a střídavé veličiny, bezchybně ovládal relé, nedošlo k přerušení komunikace s nadřízeným systémem a žádný z modulů se nedostal do chybového stavu nebo se nerestartoval.

« zpět na produkty

Copyright © 2009
MULTI CONTROL s.r.o.